dziennik Kalendarz Rekrutacja kontakt Galeria Poczta
Projekty edukacyjne


W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła jest uczestnikiem
następujących projektów edukacyjnych:
1. Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych

Celem zasadniczym tego przedsięwzięcia edukacyjnego jest zwiększanie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Jego realizacja przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zasadniczy etap projektu adresowany jest do wyłonionej w etapach wcześniejszych grupy uczniów z wybranych szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli matematyki, fizyki i chemii z tych szkół. Uczniowie wezmą udział w specjalnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach, do których uczęszczają, a także będą mieć możliwość zwiedzania Politechniki Warszawskiej i wezmą udział w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z matematyki, fizyki i chemii w pracowniach na terenie tej uczelni.

Zajęcia z uczniami prowadzone będą wg metody „lekcji holistycznej” łącząc treści z trzech przedmiotów. Prowadzić je będą specjalnie w tym celu przeszkoleni nauczyciele wykorzystując przygotowane dla nich i dla uczniów materiały filmowe oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

Cała powyższa oferta jest finansowana w ramach projektu, a więc bezpłatna dla uczniów! Także koszt szkoleń nauczycieli i prowadzenia przez nich zajęć z uczniami jest pokrywany w ramach projektu.

  


2. EDUSCIENCE

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma, na której umieszczone będą lekcje z zakresu geografii, chemii, fizyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Pracom naukowców towarzyszyć będą nauczyciele praktycy pod okiem specjalistów metodyków.

Dzięki Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Zaplanowano także zajęcia lekcyjne w obserwatoriach w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz w laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbędzie się na statku Horyzont II, gdzie uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką. Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie jest w stanie zapewnić tak „żywego” i fascynującego poznawania świata science.
Wszystkie zajęcia zmierzają do wykorzystania i wdrażania najnowszej wiedzy nt. budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz motywowania go do działania i poznawania z własnej inicjatywy. W tym celu każdy ze stworzonych e-programów zawierać będzie nowoczesne i skuteczne metody pracy z uczniem wypracowane we współpracy z Accelerated Learning Systems oraz Edukacją Pro Futuro przy udziale światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się oraz doradcy rządu brytyjskiego w dziedzinie edukacji Colina Rose. Wypracowane e-materiały będą również kompatybilne z tablicami multimedialnymi, które z pewnością uatrakcyjnią proces uczenia się w szkołach uczestniczących w projekcie.

  


3. Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości

Celem głównym projektu pełniejsze realizowanie celów edukacyjnych przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi nauczania przedmiotu w Liceach Ogólnokształcących na terenie całej Polski.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Projekty Innowacyjne, przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

  

4. Amgen Science Teacher Training Initiative

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu IBSE for Life Science Teacher Training, przygotowanego przez Amgen Foundation i European Schoolnet.

Głównym celem projektu jest rozpropagowanie wiedzy o metodzie IBSE czyli Inquiry Based Science Education (nauczanie przez badanie w przedmiotach przyrodniczych).

Cele szkolenia:
  • Pogłębienie wiedzy na temat innowacyjnych metod nauczania przedmiotów przyrodniczych w tym IBSE, zarówno w kontekście teoretycznym (wiadomości) jak i praktycznym (umiejętności).
  • Integracja metody IBSE z celami kształcenia i treściami nauczania nowej podstawy programowej biologii i chemii w zakresie podstawowym lub rozszerzonym oraz przyrody (przedmiotu uzupełniającego).
  • Implementacja wiedzy o IBSE i innych innowacyjnych metodach nauczania do praktyki szkolnej.

Beneficjentami projektu w Warszawie będą nauczycieli biologii i chemii liceów i szkół ponadgimnazjalnych, które realizować będą zakres rozszerzony biologii i chemii oraz przedmiotu uzupełniającego przyroda wg nowej podstawy programowej.

W projekcie Amgen Foundation-European Schoolnet uczestniczą placówki edukacyjne z czterech miast Europy

  

5. Szkoła Nowych Technologii